Corporate Yoga   Yoga At Work Place   Prenatal Yoga Events
Benefits of Asana
 
 • Surya namaskar
 •  
 • Leg raising exercises
 •  
 • Shashankasana (child’s pose)
 •  
 • Sirsasana (head stand)
 •  
 • Sarvangasana
 •  
 • Halasana (plough)
 •  
 • Sethubandasana (bridge)
 •  
 • Matsyasana (fish)
 •  
 • Paschimottanasana
 •  
 • Inclined plane
 •  
 • Bhujangasana (cobra)
 •  
 • Shalabhasana
 •  
 • Dhanurasana (bow)
 •  
 • Ardhmatseyendrasana
 •  
 • Kakasana
 •  
 • Padahasthasana
 •  
 • Trikonasana
 •